0

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR

Definities en toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de studio, faciliteiten en/of materialen van GMGroup, met maatschappelijke zetel Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103, 9000 Gent.

 

Beide partijen verklaren kennis te hebben genomen van deze overeenkomst en accepteren vrijwillig de uiteengezette verplichtingen.

 

Voor de algemene voorwaarden met betrekking tot een verkoopovereenkomst, zie: Algemene Verkoopsvoorwaarden

Toepassing algemene verhuurvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele huurovereenkomst tussen GMGroup en de klant, met uitsluiting van diens algemene voorwaarden en ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.

 

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

 

De niet-uitoefening door GMGroup van haar rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

 

Door het aangaan van een huurovereenkomst erkent de klant de algemene verhuurvoorwaarden van GMGroup.

 

De huurovereenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de klant of ondertekening van de huurovereenkomst; de huurovereenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

 

GMGroup behoudt zich het recht haar algemene verhuurvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

 

GMGroup verhuurt haar opnamestudio ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten zoals bepaald in de huurovereenkomst en stelt deze faciliteiten op de daarin aangegeven datum en het aangegeven tijdstip beschikbaar.

Huurovereenkomst, prijzen en betalingsmodaliteiten

Tot het gehuurde behoren uitsluitend de gereserveerde faciliteit(en) en materialen welke uitdrukkelijk in de overeenkomst staan vermeld.

 

Alle facturen worden in Euro opgesteld en betalingen worden gedaan in Euro. De prijzen, zoals vermeld op de website, zijn exclusief taksen en wettelijke toeslagen. Deze worden door GMGroup afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht aan de klant.

 

GMGroup behoudt zich het recht te allen tijde de huurprijs van de opnamestudio’s en haar materiaal te wijzigen.

 

De opnamestudio’s worden enkel verhuurd voor een periode van minimaal 5 uur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De gewenste uren dienen van tevoren te worden gereserveerd.

 

De huurder dient zich te houden aan de afgesproken aanvangstijd en eindtijd, voor zowel de opbouw, opname als afbraak van alle benodigde materialen en sets. Bij uitzondering en in overleg, kunnen de opbouw, inrichting of testen van apparatuur en sets eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van het gereserveerde dagdeel.

 

Indien de opnames uitlopen na, of eerder aanvangen dan overeengekomen tijdstip moet dit op voorhand worden aangevraagd en schriftelijk bevestigd worden door GMGroup. Het overschrijden van de huurperiode kan een meerprijs bovenop de al gefactureerde huurprijs met zich meebrengen. Vanaf wanneer de huurder de eindtijd met meer dan een kwartier overschrijdt wordt een extra uur in rekening gebracht, aan de prijs van €250.

 

Er is geen mogelijkheid tot het terugkrijgen van een deel van het geld als de uren niet volledig worden benut.

 

De opnamestudio’s kunnen gehuurd worden van maandag tem vrijdag tussen 08u00 en 19u00. Mits voorafgaandelijk akkoord kan de opnamestudio buiten de standaard openingsuren worden verhuurd.

Er dient vooraf steeds een waarborg van 500 euro excl. BTW betaald te worden. Na afloop van de opname, en na controle van het studiomateriaal, zal deze waarborg worden terugbetaald indien aan de afspraken werd voldaan. Deze waarborg dient in zijn geheel gestort te worden op het rekeningnummer van GMGroup, minstens 48u voor aanvang van de opname. De gegevens van GMGroup zijn IBAN BE72 0015 0202 7216, BIC: GEBABEBB (BNP Paribas Fortis). Vermeld bij de storting zeker uw vennootschapsnaam, zoals vermeld op de bestelbon en dat het gaat om de storting van de waarborg.

 

Indien de huurder niet in staat is aan de betaling van deze waarborg te voldoen zal de huur van de studio niet mogelijk zijn.

 

Een voorschot van 50% van het totale factuurbedrag moet gestort zijn voor aanvang van de opnames. De restfactuur van 50% wordt opgemaakt op de dag van reservatie en dient betaald te worden binnen 15 dagen na factuurdatum aan GMGroup.

 

Alle te laat betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op tegen 1% per begonnen kalendermaand. Daarnaast heeft GMGroup het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten onmiddellijk te staken, en om de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10%, met een minimum van 40 euro, wegens de bijkomende administratieve kosten van niet-betaling, onverminderd het recht van GMGroup vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldag maakt de betaling van alle andere zelfs nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

 

Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de klant.

 

Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen. De huurder kan de datum van de opname tot een week van te voren kosteloos wijzigen.

Annulatievoorwaarden

Bij annulatie van de huurovereenkomst door de huurder is een vergoeding verschuldigd. Indien men langer dan 1 maand voor aanvang annuleert wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Indien de gereserveerde datum in minder dan een maand plaatsvindt wordt het totale factuurbedrag aangerekend.

Aansprakelijkheid

Indien de huurder de infrastructuur van de studio op enige manier beschadigt, zal die dienen vergoed te worden tegen nieuwwaarde volgens de tarieven die door de verhuurder via catalogi of offertes aantoonbaar worden gemaakt. In geval van aantoonbare nalatigheid van de huurder of bij oneigenlijk gebruik is de huurder aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de GMGroup opnamestudio. De huurder dient hiervoor een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Als de huurder niet in bezit is van een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering zullen de kosten worden verhaald bij de huurder zelf. GMGroup is gerechtigd hiervoor een incassobureau in te schakelen indien deze kosten niet binnen 2 maanden na constatering van de schade zijn vergoed.

 

GMGroup aanvaardt geen enkel risico voor diefstal, verlies en/of beschadiging van goederen meegebracht door de huurder of derden. GMGroup belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. GMGroup behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat zij aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

 

Als apparatuur van of gehuurd via de verhuurder op enige manier defect is, zal deze alles in het werk stellen om die op een professionele manier te herstellen zodat de huurder dit in geen geval kan inroepen om de overeenkomst te beëindigen, terugbetaling of schadevergoeding te eisen.

 

De huurder is als enige verantwoordelijk voor inhoud en vorm van het gebruikte materiaal. Enkel hij is aansprakelijk voor schade die derden hierdoor lijden, en hij zal GMGroup op eigen kosten en onvoorwaardelijk vrijwaren voor vorderingen van derden tegen GMGroup, en op haar vraag zonder verwijl tussenkomen in een door een derde tegen GMGroup ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schadevergoedingen en intresten waartoe GMGroup zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de klant verhaald worden.

 

De huurder is volledig aansprakelijk voor diens deelnemers en/of gasten.

 

Elke persoon die een huurovereenkomst aangaat, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk verantwoordelijk voor de huur en voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan de derde wordt gericht.

 

Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van de huurovereenkomst, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.

Overmacht

GMGroup is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten, … GMGroup dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de overmacht.

Huisregels voor de studio en andere faciliteiten

De huurder dient de huisregels van de gehuurde faciliteiten steeds na te leven.

 

Huurder dient aanwijzingen van personeel van GMGroup ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte en het gehuurde materiaal op te volgen.

 

De huurder dient zich te houden aan het door GMGroup vastgestelde maximum van 6 personen (exclusief GMGroup personeel) in de studio op eender welk moment.

 

In de opnamestudio mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van GMGroup. Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. De huurder is gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Alle toch opgelopen schade moet door de huurder aan GMGroup gemeld en vergoed worden.

 

De huurder dient de studio achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen. Indien de studio niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van GMGroup te worden gemeld.

 

GMGroup heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. In de gehuurde ruimte en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende studio door huurder, dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt. Schoonmaak, opruimen en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan de huurder.

 

Roken is niet toegestaan in het volledige gebouw, met uitzondering van de op de buitenplaats aangegeven mogelijkheden.

 

De huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de studio. De huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor medehuurders.

 

De huurder zal ervoor instaan dat er geen hinderlijk zaken of zaken die mogelijk een fysiek, technisch of hygiënisch gevaar kunnen betekenen (wapens, stralingsapparatuur, voedsel, drank, kinderen, dieren, etc.) aanwezig zijn in de studio. Algemeen zal de huurder er voor zorgen dat de opname in een aangename sfeer verloopt en dat de gasten het studiopersoneel op een respectvolle manier behandelen.

Bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst, alsook ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering, wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Gent.

Laatste update: 24/07/2017

Contact us