Privacyverklaring

VOORWERP

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door GMGroup NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103, 9000 Gent, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.231.310 ("GMgroup") en elk van de met haar verbonden ondernemingen, die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via de website op een van volgende adressen: http://newsmonkey.be, http://express.be en http://express.live (hierna “de Websites") of via de Applicaties ontwikkeld voor newsmonkey en express (hierna: de “Applicaties”).

Indien u als bezoeker gebruik maakt van deze Websites of Applicaties of indien u besluit zich in te schrijven of te registreren of ervoor kiest gegevens op deze Websites of Applicaties mee te delen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacyverklaring. Houd er rekening mee dat deze Websites links bevat naar andere websites die mogelijk niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring en waarvoor GMgroup derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

GMgroup behoudt zich evenwel het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen teneinde aan (de veranderende) wettelijke verplichtingen te voldoen en/of de service aan u te verbeteren. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

 

HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

De door GMgroup via haar Websites en Applicaties verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, land enz. GMgroup kan ook de unieke identificatienummer van het apparaat met werkende dataverbinding ontvangen waarmee de bezoeker van de diensten gebruik maakt. De bezoeker geeft hierbij haar ondubbelzinnige en onherroepelijke toestemming aan newsmonkey om deze persoonlijke gegevens te mogen gebruiken onder de voorwaarden vermeld in deze Privacyverklaring.

Het is mogelijk de Websites te bezoeken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt. GMgroup bewaart de verzamelde gegevens niet langer als wettelijk is toelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.

De gegevens verzameld via de Applicaties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, locatiegegevens, beweging en richting. Onze servers verzamelen automatisch gegevens over het gebruik van onze services, zoals gelezen content, tijd gespendeerd op onze content enz.

 

HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gegevens die door de Bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de Websites en Applicaties zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: Privacywet) zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

GMgroup treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: bezoekersadministratie, marktonderzoek, directe marketing waaronder het verzenden van een nieuwsbrief, het verbeteren van de inhoud en de kwaliteit van de Websites en Applicaties, een betere afstemming van de Websites en Applicaties op de interesses, noden en wensen van de bezoekers ervan en het accuraat bijhouden, verbeteren en vervolledigen van de persoonsgegevens zoals door de wet vereist.

GMgroup zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien de nodige toestemming te verkrijgen voordat de bezoeker e-mails of andere elektronische berichtgeving met informatie over GMgroup of één van haar partners aangeboden krijgt. U kunt te allen tijde vragen om met het zenden van dergelijke informatie te stoppen.

Elke bezoeker heeft het recht op inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn gegevens. Hij of zij kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. Deze gegevens zullen, behalve in het geval van verzet, aan derden kunnen worden doorgegeven binnen de beperkingen en voorwaarden verder uiteengezet onder de titel “Het doorgeven van gegevens aan derden”. Dit bovenvermeld recht kan worden uitgeoefend door te schrijven naar GMgroup NV – Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103, 9000 Gent, België of aan het volgende e-mailadres info@GMgroup.be vergezeld van een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart.

GMgroup neemt alle redelijke maatregelen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker overgedragen worden, te voorkomen. GMgroup neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker overgedragen worden, te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan GMgroup, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

 

HET DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Hoewel GMgroup mogelijk persoonlijke gegevens overdraagt aan zogenaamde service providers die deze gegevens in haar naam verwerken zal GMgroup geen gegevens met derden delen voor secundaire of ongerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens.

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonlijke gegevens door GMgroup worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

Wij kunnen de gegevens verzameld via de Websites en Applicaties analyseren (en mogen derden inschakelen om deze analyses uit te voeren) om onze diensten te verbeteren via het uitbreiden of toevoegen van functionaliteiten en de Websites en Applicaties aan te passen aan de noden en wensen van onze gebruikers.

 

COOKIES AND WEB BEACONS

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van de Websites en de Applicaties en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen de Websites en Applicaties, is het mogelijk dat GMgroup of GMgroup's service providers zogenaamde “cookies” of “web beacons” gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker. Cookies zijn bestanden die als het ware de sporen bijhouden van de voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde website te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

GMgroup kan deze instrumenten gebruiken om informatie op haar systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het IP-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan GMgroup's webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de Websites te analyseren en om ervoor te zorgen dat de Websites functioneren als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

De cookies noch web beacons gebruikt op de Websites en Applicaties verzamelen de naam of het e-mailadres van de gebruiker. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van de Websites, indien hun webbrowser zodanig is ingesteld dat ze cookies weigeren.

Onze websites gebruiken de Facebook Pixel van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Voor gebruik van het product Custom Audiences van Facebook zijn in onze website zogeheten Facebook-pixels geïntegreerd die u in geanonimiseerde vorm als bezoeker van onze website markeren.
Zodra u bij Facebook ingelogd bent, wordt een niet-persoonlijk, niet-reversibel controlecijfer uit uw gebruikersgegevens aan Facebook doorgestuurd voor analyse- en marketingdoeleinden, waardoor Facebook het bezoek van onze website aan uw gebruikersaccount kan koppelen en wij de verkregen informatie aansluitend kunnen gebruiken voor de presentatie van Facebook Ads.

Meer informatie over omvang en doel van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacy richtlijnen van Facebook op https://facebook.com/policy.php en https://www.facebook.com/ads/settings.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

GMgroup maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.

 

VRAGEN VAN BEZOEKERS

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of het gevoel heeft dat uw belangen niet of ontoereikend behartigd worden verzoeken wij u om uw vragen te richten aan GMgroup NV – Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103, 9000 Gent, België of aan het volgende e-mailadres info@GMgroup.be.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Privacyverklaring zullen de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Laatste update: 08/02/2018